LifeMax receives rare pediatric disease designation for LM-030 to treat Netherton Syndrome